Wijkraad en Gemeente zitten regelmatig met elkaar om de tafel om al die zaken te bespreken die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk. Die besprekingen vinden plaats aan de hand van een IDOP, een Intregraal Dorps Ontwikkelings Plan. Zo’n IDOP is eigenlijk een lijstje waarop wensen en opmerkingen van wijkraad en bewoners zijn opgenomen. Door met zo’n lijstje te werken kan snel worden nagegaan welke actiepunten zijn afgehandeld en welke nog nadere aandacht behoeven.

Een ander beleidsinstrument is de wijkschouw. Een- of tweemaal per jaar trekken ambtenaren en de betrokken wethouders met de Wijkraad en een paar bewoners door de wijk om knelpunten te bekijken en zo mogelijk tot een snelle oplossing te komen.

 

 APRIL 2019

Start sloop Voormalig gebouw basisschool De Sprankel

Het voormalige gebouw van basisschool De Sprankel (Essinklaan) wordt gesloopt. Het pand heeft geen functie meer en de gemeente wil verloedering voorkomen.

Sloop

De firma Putman uit Westervoort voert de sloopwerkzaamheden uit. Eerst wordt het gebouw van binnen gesloopt. Naarmate het slopen vordert worden de werkzaamheden ook aan de buitenzijde zichtbaar. Als alles volgens planning verloopt, zijn de sloopwerkzaamheden eind juni afgerond.

Bereikbaarheid

De slooplocatie is vanaf maandag 8 april 2019 met bouwhekken afgezet. Het parkeerterrein aan de Essinklaan blijft echter bereikbaar. Om het bouwverkeer niet te vermengen met het (auto)verkeer van winkelend publiek en aanwonenden, wordt aan de Estersveldlaan een aparte inrit gemaakt tot de slooplocatie.

Toekomst

De locatie van het voormalig schoolgebouw wordt in de toekomst opnieuw ontwikkeld. Herontwikkeling kan echter nog enkele jaren op zich laten wachten. Daarom wordt na de sloop van het gebouw het vrijgekomen terrein gefatsoeneerd en met gras ingezaaid.

Informatie

Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider van de sloopaannemer, de heer M. (Marc) Jansen, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefoonnummer 026-3112151.

 

DECEMBER 2018

Ondersteuning meer AED'S in de wijk

De gemeente heeft een eenmalig bedrag ter beschikking gesteld, om het AED netwerk te versterken. Dit bedrag kan worden ingezet voor aanschaf van een AED en cursussen.
In de Dr. Kanterslaan is onlangs middels een crowdfunding een mooi bedrag opgehaald. De wijkraad ondersteunt dit initiatief en het tekort is aangevuld vanuit dit budget. 

Verder wordt er een inventarisatie gemaakt van het aantal AED's in de wijk.
Het is de bedoeling, dat er ook cursussen worden gegeven in Esterade, waaraan iedereen kan deelnemen.
Afhankelijk van de toereikendheid van het budget.
Hierover hoort u te zijner tijd meer.

Pictogram AED PVC

 

SEPTEMBER 2018 

Openbaar groen in Grave, renovatie krijgt vervolg

De derde fase van de groenrenovatie is voorbereid. Begin oktober 2018 wordt er begonnen met het planten van vaste planten en later volgt de aanplant van heesterbeplanting. Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden in het Estersveld, de Stoof, Velp, Gassel, Escharen en de binnenstad van Grave.

Uitgesteld

Achteraf zijn we blij dat we de geplande renovatieaanplant van dit voorjaar hebben moeten uitstellen. Door de recente droogte zou het resultaat slecht zijn geweest. Nu worden deze voorbereide plantvakken dus binnenkort aangeplant. Door het warme en zeer droge weer deze zomer heeft ook veel oudere beplanting geleden. Een deel is afgestorven. Meestal kan veel beplanting zich weer herstellen. Dit proces wachten we daarom zoveel mogelijk af. Alleen beplanting waarvan het nu al zeker is dat deze niet herstelt, wordt gesnoeid en/of vervangen.

Afronding project

In overleg met de Wijkraad Binnenstad worden nu ook enkele kleinere groenvakken aangepakt in Grave. Aanwonenden zijn rechtstreeks geïnformeerd. Het te renoveren groen rondom de Trompetterstraat wordt gelijktijdig uitgevoerd met het nog in voorbereiding zijnde rioleringsproject.

Als laatste projectonderdeel worden nu alle onderhoudsintensieve bomen in de gemeente opnieuw beoordeeld. Daarbij wordt bepaald of en hoe er ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld door kap en herplant van nieuwe, toekomstbestendige bomen. Over de resultaten en de hieruit volgende werkzaamheden wordt rechtstreeks gecommuniceerd met de wijk-/dorpsraad en met de bewoners die het aangaan. Tenslotte wordt rondom gerenoveerde groenvakken en bij bomen op een aantal geïnventariseerde plekken de bestrating verbeterd.

Waarom renovatie

Het doel van deze gefaseerde groenrenovatie is om te zorgen voor een prettige, leefbare en veilige buurt. Daarnaast moet het groen inclusief de bomen, toekomstbestendig zijn en gemakkelijker onderhouden kunnen worden. Dat betekent dat er op sommige plekken versoberd wordt (minder onderhoud) maar dat op andere plaatsen juist voor meer kleur en diversiteit wordt gezorgd. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door het zorgen voor bloeiende heesters en bloembollen. Niet alleen mooi maar ook goed voor het aantrekken van vlinders en bijen.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of met de heer M. van Dijk, gebiedstoezichthouder via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Werkorganisatie CGM, beiden zijn ook bereikbaar via 0486-477277.

 

APRIL 2018

RENOVATIE GEDEELTELIJK UITGESTELD

Openbaar groen in Grave

De tweede fase van de groenrenovatie, die momenteel wordt uitgevoerd in het Estersveld, de Stoof, Velp, Gassel en Escharen, wordt op sommige onderdelen uitgesteld. De gemeente Grave heeft dat, in overleg met aannemer IBN/ Engelen Groen, besloten. In het najaar gaan de uitgestelde werkzaamheden verder.

Uitgesteld

Door een strenge vorstperiode eerder dit jaar, moest de start van de renovatie enkele weken uitgesteld worden. Omdat het nu warmer wordt, is het niet meer verantwoord is om de al uitgekomen beplanting aan te planten. Gebeurt dat toch, dan betekent dat heel veel water geven met toch een te groot risico op verdroging of het slecht aanslaan van heesters en vaste planten. Deze aanplant wordt daarom in het najaar uitgevoerd. Uiteraard worden de tijdelijk lege plantvakken gewoon meegenomen in het onderhoud.

Afgerond

De voorbereidende grondwerkzaamheden, het opruimen van de gerooide plantsoenen en plantvakken, de aanplant van bomen en het inzaaien van de gazons gaan allemaal wel door. Deze werkzaamheden vinden plaats in grofweg de periode half april – eind mei. Ook het herstel van de bijbehorende bestrating wordt volgens de oorspronkelijke planning afgewerkt. In de wijken de Mars en de Zittert zijn alle geplande werkzaamheden inmiddels afgerond.

Waarom renovatie?

Het doel van deze groenrenovatie is om het gemeentelijk groen, inclusief de bomen, gemakkelijker te kunnen onderhouden. Daarnaast moet het nieuwe groen zorgen voor een prettige, leefbare en veilige groene buurt. Dat betekent dat er op sommige plekken versoberd wordt (minder onderhoud) maar dat op andere plaatsen juist voor meer kleur en diversiteit wordt gezorgd. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door het zorgen voor bloeiende heesters en bloembollen. Niet alleen mooi  maar ook goed voor het aantrekken van vlinders en bijen. Vorig jaar is in andere gebieden van de gemeente het groen al omgevormd. Ook daar zijn onder andere bloembollen geplant. De prachtige resultaten worden nu al zichtbaar.

Informatie Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of met de heer M. van Dijk, gebiedstoezichthouder, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Werkorganisatie CGM, beiden bereikbaar via tel. 0486 – 477 277.

 

FEB. 2018
GROENOMVORMINGEN ESTERSVELD EN DE STOOF
 
Graag informeren wij u naar de laatste stand van zaken aangaande de omvormingen in de groenvoorziening Estersveld en de Stoof, waarmee de gemeente gaat starten. De aannemer heeft zijn planning voor de gemeente Grave kenbaar gemaakt en het streven is, dit binnen het geplande tijdsbestek voor elkaar te krijgen. 

Het is de bedoeling In week 8 te starten met rooi- en kapwerkzaamheden,en aansluitend het grondwerk. Dit zal ongeveer 3 weken in beslag nemen. Daarna in week 11 starten met het plantwerk. Dit alles moet dan in week 14 gereed zijn.
(Deze data/planning  is wel weersafhankelijk.)
Vorig jaar zijn de (concept) groenplannen voor de Stoof en Estersveld in overleg met wijkraad en bewoners (informatie-avond) aangepast en als definitief gezien. Hierop is het plan nog eens intern door de gemeente beoordeeld en een aantal aanvullingen/ verbeteringen doorgevoerd in de wijk de Stoof en Estersveld.
Dit is aangegeven door de boombeheerders en door het team wijkbeheer, maar ook vanwege (nieuwe) klachten van bewoners (zoals wortelgroei/ overlast in tuinen in de Violier) die nog niet met elkaar waren gedeeld en nog niet op de kaart stonden.
Het zijn veel kleine of reguliere groenaanpassingen waarbij beplanting of bomen vervangen worden maar soms is de impact wat groter en komen er bijvoorbeeld geen bomen of heesters terug en wordt het gras/ gazon. Hieronder het hele lijstje.
Via de site van de gemeente kunt u op een kaartje de plekken zien, waar de impact groter is, maar de verbetering van het beeld en/of beheersituatie is altijd het doel. 
 
De Stoof

Merlet achterzijde heester langs hekwerk gras  
Muntlaan verwijderen beukenhaag gras
 
Stoofweg
bospantsoen verwijderen thv Stoofzorg gras
Stoofweg rotonde opnieuw inplanten vaste planten
Stoofweg rotonde opnieuw inplanten vaste planten
Tijmlaan bosplantsoen verwijderen thv einde waaiwielpad gras
Knoopkruid verwijderen  bomen herplant
  verwijderen plantvakken vaste planten
Tijmlaan trapveld hagen+ weigela behouden planten handhaven
Wolfskers knikkerplaats verwijderen gras
  2x Prunus verwijderen herplant boom
Helmkruid verwijderen 2x bosplantsoen speeltuin gras
Violier verwijderen Alnus in de straat Herplant bomen
  vervangen onderbeplanting Heesters vervangen
Wederik niet omvormen van plantvakken naar gras Planten handhaven
Winde parkeervak verlengen  
     
     
Andoornweg Magnolia's in de voortuin overdragen of verwijderen Situatie Andoornweg nog niet voorbereid, mogelijk najaar
  nr 34 heesters ipv gazon Heesters vervangen
Hoornbloem inplanten plantvakken met vaste planten Vaste planten
Waaiwielpad vervangen Cornus mas voor een andere boomsoort herplant boom
Hartenaas verwijderen bosplantsoen+ bomen/ herplant boomgroep gras + herplant bomen
          

 
     

        

        

Situatie westzijde Merlet                                   Situatie Muntlaan (haag)                    

Situatie Wederik                                                  Situatie Helmkruid; verwijderen bosplantsoen voor gras.

Zie verder ook: https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/opnieuw-renovatie-en-omvormingen-van-openbaar-groen-in-grave

 

Estersveld

Hondongpark bosplantsoenvakken opnieuw inplanten  
Raamoever verwijderen Lonicera  
     
Estersveldlaan thv Begraafplaats bosplantsoen verwijderen gras
Dr Kanterslaan nr 2 is inmiddels uitgevoerd  
  Platanen vervangen voor andere boomsoort p-plaats
  dijkwoningen bosplantsoen verwijderen Gras
  oude dierenpark gehele haag verwijderen  
  nr 316 boom is inmiddels verwijderd  
  nr 344 verwijderen bosplantsoen + planten haag  
Anna van Burenweg verwijderen Aesculus herplant met andere boomsoort Nog afhankelijk van onderzoek zieke bomen
  nr 22-40 inplanten  
     
  nr 3-29 achterzijde bosplantsoen verwijderen gras
  trapveld verwijderen Acer haag  
P Jumbo inplanten thv vlaggemast  
  inplanten thv elektrakast  
  planten haag thv brievenbus  
appartementen verwijderen Gleditia in het tuintje  
  verwijderen hagen  
     
     
Chamillylaan t.o haag verwijderen thv parkeerplaats  
  niet omvormen naar gras- andere heesters heesters
Amalia van Solmslaan verwijderen oude Carpinus betulus - herplant andere soort  
Burg.Raymakerslaan nr 45 vaste planten
  nr 172-198 verwijderen bomen + herplant Herplant bomen
  nr 195-223 achterzijde bosplantsoen verwijderen heesters
v Rechterenlaan verwijderen bosplantsoen thv tussenpad gras

                    

Situatie bij begraafplaats en vervanging platanen Dr. Kanterslaan     Deel van situatie van dijkwoningen Dr. Kanterslaan

Situatie Anna van Burenweg, verwijderen bosplantsoen achterzijde no.3-29.

 Zie verder ook: https://www.grave.nl/inwoners/overzicht-inwoners/nieuws-en-actualiteiten/nieuws/opnieuw-renovatie-en-omvormingen-van-openbaar-groen-in-grave


 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 

SPEELRUIMTEPLAN 
april 2017


Enige tijd geleden hebben wij gemeld, dat de gemeente een SPEELRUIMTEPLAN heeft gemaakt voor alle wijken van Grave. Dit plan is te downloaden op de gemeentepagina.
Daarin staan de plannen van de gemeente over verwijderen/uitbreiden/vervangen van speeltuinen en speeltoestellen.
Er is in de wijk Estersveld enige beroering ontstaan naar aanleiding van vragen van bewoners,  over eventuele vervanging en/of uitbreiding van het speeltuintje in hun buurt.

Hieronder de motivatie en uitleg van de gemeente, hoe dit speelruimteplan tot stand is gekomen en wat dit eventueel inhoudt voor de wijken Estersveld en de Stoof.

Voor Grave is in 2016 een analyse gemaakt van de speelvoorzieningen. Hierin is onder andere gekeken naar het aantal speelplekken, de ligging, de toestellen en de leeftijden van de toestellen en natuurlijk ook het aantal kinderen in een wijk. Op basis van landelijke normgetallen is te concluderen dat er een overtal aan speelplekken is. De nadruk moet op meer gebundelde / centrale speelplekken komen te liggen. Hier is dan meer te beleven, meer uitdaging, meer ontmoeting en interactie tussen kinderen en begeleiders.
Er is in een presentatie aan de wijk- en dorpsraden uitleg gegeven over deze cijfermatige analyse en denkwijze om tot betere speelvoorzieningen te komen. Ook is aangegeven dat het speelruimteplan, waarin per wijk en dorp de analyse staat uitgeschreven, geen blauwdruk is maar een richtlijn. In overleg met de wijk- en dorpsraden komen we tot een definitieve keuze van waar wel en geen speelplek overblijft. Uiteindelijk dienen we er wel voor te zorgen dat de uitgangspunten bereikt worden. De weg er naartoe en wijze waarop varieert per situatie.
 

Momenteel is het nog niet aan de orde om de speelplekken van het  Estersveld breed op te pakken en de overleggen aan te gaan,  omdat  andere projecten afgewerkt moeten worden. Tot die tijd blijft de situatie zoals hij is en voeren we het reguliere onderhoud uit .

U wordt t.z.t.  op de hoogte gebracht.


SPEELRUIMTEPLAN GEMEENTE GRAVE

jan. 2017

Vorig jaar heeft de gemeente Grave de speelruimtes binnen de gemeente Grave geanalyseerd en een beheerplan opgesteld.
Hierin is een inventarisatie gemaakt van de bestaande speelruimtes per wijk en/of dorp. 
Ook is er een inventarisatie gemaakt van de leeftijdsindeling per wijk en/of dorp, zodat het nieuwe beheerplan daarop afgesteld of aangepast kan worden.
Dit houdt in, dat sommige speelruimtes gaan verdwijnen en andere worden aangepast, c.q. uitgebreid .
Dit zal tussen nu en 2018 gerealiseerd worden.
Wat dit concreet inhoudt voor de wijk Estersveld/de Stoof kunt u nalezen op de website van de gemeente (Speelruimteplan Grave 2016-2018; analyse en beheerplan).

De speeltuin in de Burg. Raymakerslaan loopt hierin in principe vooruit.
Een aantal bewoners heeft ruim een jaar geleden via de wijkraad een verzoek ingediend om de speeltuin daar op te knappen.
(Het speelruimteplan van de gemeente was toen nog niet klaar).
In het kader van het project "Meer kleur in de wijk" van Wijkraad Estersveld/de Stoof is via iDOP-subsidie en subsidie vanuit het Leefbaarheidsbudget een aantal bewoners zelf aan de slag gegaan.
Dit met toestemming van de gemeente, omdat deze speeltuin ook in het beheerplan is meegenomen.
Dit heeft niets te maken met het wel of niet weghalen/ verplaatsen van toestellen op andere speelplaatsen in de wijk.  De besluitvorming hiervan ligt bij de gemeente.

 

HONDENUITRENPLAATSEN IN ESTERSVELD EN DE STOOF

nov. 2016

Onlangs heeft de gemeente op 2 plaatsen een uitrenplaats gemaakt. Dit zijn afgerasterde terreinen, waar de hondenbezitter zijn/haar hond vrij kan laten rennen.
Voor de Stoof is dit veldje in het park achter het Merlet-college en voor het Estersveld is dit in het park aan de Anna van Burenweg (hoek Sirtemalaan-Dr.Kanterslaan).
De toegang is voorzien van een “sluisje” en poort.
Er staat een bankje en er hangt een prullenbak, waar de zakjes met uitwerpselen in kunnen worden gedeponeerd.
De gemeente hoopt op deze manier tegemoet te komen aan de hondenbezitters, die hun dier af en toe wat meer vrijheid gunnen.
Het is dus geen uitlaatplaats.  Ook hier is de opruimplicht van toepassing.
Als dit goed bevalt, overweegt de gemeente op meerdere lokaties in Grave een dergelijke uitrenplaats aan te leggen.

 

Onderstaand rood gekaderd, de afgerasterde uitrenplaatsen. De groene velden zijn de uitrenvelden. Bij beide geldt een opruimplicht!