SPEELRUIMTEPLAN 
april 2017


Enige tijd geleden hebben wij gemeld, dat de gemeente een SPEELRUIMTEPLAN heeft gemaakt voor alle wijken van Grave. Dit plan is te downloaden op de gemeentepagina.
Daarin staan de plannen van de gemeente over verwijderen/uitbreiden/vervangen van speeltuinen en speeltoestellen.
Er is in de wijk Estersveld enige beroering ontstaan naar aanleiding van vragen van bewoners,  over eventuele vervanging en/of uitbreiding van het speeltuintje in hun buurt.

Hieronder de motivatie en uitleg van de gemeente, hoe dit speelruimteplan tot stand is gekomen en wat dit eventueel inhoudt voor de wijken Estersveld en de Stoof.

Voor Grave is in 2016 een analyse gemaakt van de speelvoorzieningen. Hierin is onder andere gekeken naar het aantal speelplekken, de ligging, de toestellen en de leeftijden van de toestellen en natuurlijk ook het aantal kinderen in een wijk. Op basis van landelijke normgetallen is te concluderen dat er een overtal aan speelplekken is. De nadruk moet op meer gebundelde / centrale speelplekken komen te liggen. Hier is dan meer te beleven, meer uitdaging, meer ontmoeting en interactie tussen kinderen en begeleiders.
Er is in een presentatie aan de wijk- en dorpsraden uitleg gegeven over deze cijfermatige analyse en denkwijze om tot betere speelvoorzieningen te komen. Ook is aangegeven dat het speelruimteplan, waarin per wijk en dorp de analyse staat uitgeschreven, geen blauwdruk is maar een richtlijn. In overleg met de wijk- en dorpsraden komen we tot een definitieve keuze van waar wel en geen speelplek overblijft. Uiteindelijk dienen we er wel voor te zorgen dat de uitgangspunten bereikt worden. De weg er naartoe en wijze waarop varieert per situatie.
 

Momenteel is het nog niet aan de orde om de speelplekken van het  Estersveld breed op te pakken en de overleggen aan te gaan, omdat andere projecten afgewerkt moeten worden. Tot die tijd blijft de situatie zoals hij is en voeren we het reguliere onderhoud uit .

U wordt t.z.t. op de hoogte gebracht.


SPEELRUIMTEPLAN GEMEENTE GRAVE

jan. 2017

Vorig jaar heeft de gemeente Grave de speelruimtes binnen de gemeente Grave geanalyseerd en een beheerplan opgesteld.
Hierin is een inventarisatie gemaakt van de bestaande speelruimtes per wijk en/of dorp. 
Ook is er een inventarisatie gemaakt van de leeftijdsindeling per wijk en/of dorp, zodat het nieuwe beheerplan daarop afgesteld of aangepast kan worden.
Dit houdt in, dat sommige speelruimtes gaan verdwijnen en andere worden aangepast, c.q. uitgebreid .
Dit zal tussen nu en 2018 gerealiseerd worden.
Wat dit concreet inhoudt voor de wijk Estersveld/de Stoof kunt u nalezen op de website van de gemeente (Speelruimteplan Grave 2016-2018; analyse en beheerplan).

De speeltuin in de Burg. Raymakerslaan loopt hierin in principe vooruit.
Een aantal bewoners heeft ruim een jaar geleden via de wijkraad een verzoek ingediend om de speeltuin daar op te knappen.
(Het speelruimteplan van de gemeente was toen nog niet klaar).
In het kader van het project "Meer kleur in de wijk" van Wijkraad Estersveld/de Stoof is via iDOP-subsidie en subsidie vanuit het Leefbaarheidsbudget een aantal bewoners zelf aan de slag gegaan.
Dit met toestemming van de gemeente, omdat deze speeltuin ook in het beheerplan is meegenomen.
Dit heeft niets te maken met het wel of niet weghalen/ verplaatsen van toestellen op andere speelplaatsen in de wijk.  De besluitvorming hiervan ligt bij de gemeente.