INGEZONDEN (17 mei '21) 

Hondenspeelveld Estersveld

Als je het parkje binnen loopt, dan zie je op borden staan dat het een losloopgebied voor honden is.
Het parkje grenst aan een straat (Anna van Burenweg) wat het loslaten lopen en vooral laten spelen voor veel honden en verkeersdeelnemers voor onveilige situaties kan zorgen.

 Toen enkele jaren geleden een omheind hondenspeelveld was aangelegd was die dan ook zeer welkom voor veel hondeneigenaren. In 2019 kwamen bij de gemeente helaas klachten binnen die er toe leidden dat de ren in september 2019 weg werd gehaald. 

Toen de ren neergezet was, was snel duidelijk dat het meer was dan een veilig hondenspeelveld.

Wijkbewoners die elkaar eerder niet of nauwelijks kenden ontmoetten elkaar, raakten in gesprek, luisterden naar elkaar, hielpen elkaar bijv. met kleine klusjes aan huis. Er werd veel gelachen, ineens kende je je buurt veel beter. Er kwamen ook bewoners zonder eigen hond kijken hoe de honden speelden om na een praatje met een glimlach weer naar huis te gaan. 

Kortom, wat begon als hondenspeelveld ontwikkelde zich snel tot sociaal ontmoetingspunt voor jong en oud waardoor mensen dichter bij elkaar kwamen.

Alles bij elkaar opgesomd leverde deze plek alsnog een meerwaarde en willen wij als ‘werkgroep hondenren’ kijken waar en onder welke voorwaarden de ren terug kan komen.

De klachten draaiden vooral om geluidsoverlast op ongepaste tijden. Dit is niet acceptabel. Ook lieten sommige hondeneigenaren de poep van hun honden liggen. Samenvattend denken we aan 2 punten die van belang zijn voor een mogelijke terugkomst van een hondenspeelveld.

  1. 1.Regels
  2. 2.Juiste locatie

Wij beginnen met een geschikte locatie. Zelf denken we aan de voormalige locatie in het parkje of het grasveld aan de Dokter Kanterslaan (voorm. Kinderboerderij) of het grote grasveld achter de heuvel langs de dijk/fietspad.

 

Graag ontvangen we tot uiterlijk 15 juni jouw suggestie voor een locatie. Stuur je voorkeurslocatie aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hartelijk bedankt

Moni en Heidi

--------------------------------

augustus 2019

HONDENUITRENPLAATS ANNA VAN BURENWEG WORDT VERWIJDERD

Na over en weer standpunten te hebben uitgewisseld, waarbij ook uw ervaringen kenbaar zijn gemaakt, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de hondenuitrenplaats op deze locatie voor onevenredige overlast zorgt. Partijen zien geen mogelijkheid de uitrenplaats in een of de andere vorm te behouden. Dit is voor de gemeente reden om de uitrenplaats te demonteren. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de afrastering te demonteren en de gemeentelijke buitendienst zal het overige meubilair demonteren en verwijderen. E.e.a. zal aan partijen per brief worden medegedeeld en een aankondiging zal op de gemeente pagina en op de website van de wijkraad worden gepubliceerd. De aannemer zal ongeveer een dag nodig hebben en zal dat zo spoedig mogelijk uitvoeren. Uiterlijk in de eerste helft van september. In de verwachting dat hiermee de overlast zal afnemen, de oorspronkelijke situatie zal intreden en dat partijen zich daarvoor ook gezamenlijk willen inzetten.

 

januari 2019

EVALUATIE HONDERUITRENPLAATS 


In een goed gesprek tussen de vier aanwezigen zijn de ervaringen over de hondenvoorziening besproken. Er is geprobeerd alle relevante facetten van het terrein te evalueren, denk aan o.a. inrichting, gebruik, beheer en ligging.

Inrichting Het terrein wordt als groot genoeg ervaren om met meerdere honden tegelijk gebruik van te maken (50x22m). De sluis met betonplaten waar honden rustig aan- en afgelijnd kunnen worden, werkt zoals beoogd. Materiaal afrastering is goed. Men vraagt verharding aan te leggen van het hoofdpad naar de entree. 1/3 van terrein linker zijde is erg nat, tot plasvorming aan toe, honden worden er nat en vies.

Gebruik De afrastering geeft de gewenste ‘veiligheid’ voor de honden en de gebruikers van het park. Terrein wordt doorlopend gebruikt gedurende dag. Maximum 10-15 honden en even zoveel ‘baasjes’ op hetzelfde moment. Men loopt soms door naar voorziening Stoof als het te nat of onrustig is. Positief effect: men leert elkaar kennen, sociale contacten, interactie met buurt / wandelaars. Opruimen uitwerpselen binnen terrein gebeurt niet altijd. Verbeterpunt: plaatsen bord met ‘spelregels’ met oa verzoek rekening te houden met buurt.

Beheer Maaien gebeurt een aantal malen per jaar met maai-zuigcombi. Daarmee wordt meeste verontreiniging verwijderd. Geen vernielingen of andere onvolkomenheden bekend / gemeld. Er ligt vuil / zand / modder op de platen (actie MvD vegen / schoonblazen).

Ligging ren Het park varieert in breedte van 130 tot 30m en is ca. 500 m lang. De ren (50x22m) ligt in het smalle deel van het Dr. Kanterspark met een breedte van ca. 45m. De afstand van de dichtstbij gelegen achtertuin is ca. 15-20m. Door aanwonenden wordt enige overlast ervaren door het gebruik van de ren. Voor de hondenbezitters wordt de locatie van de ren als goed betiteld. In het gesprek wordt de optie van verplaatsing binnen het park besproken maar realiseren we ons dat het ertoe kan leiden dat er geen draagvlak komt voor een nieuwe plek. Het is een optie om de entree naar de zijde van de Anna van Burenweg te verplaatsen.

Ontwikkelingen in het park 1. Vanuit riolering / waterbeheer is in 2019 geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de vijvers in het park op te verbeteren vanwege kroosvorming en vissterfte. (Mark Peters) 2. In het speelruimteplan 2019 – 2023 staan maatregelen gepland om de speelvoorziening in het park te verbeteren, we willen dit in 2019 oppakken. (Jeroen van Hagen) 3. De voormalige school De Sprankel wordt gesloopt en her ontwikkeld. De planning en ook het ruimtebeslag op het park zijn nu (februari 2019) nog onduidelijk. (Anneke Hermans)

Conclusie De wens om een deel van een losloopterrein af te rasteren blijkt goed te werken. Er wordt goed gebruik gemaakt van de voorziening waarbij vernielingen uitblijven en beheer goed uitvoerbaar is. Het materiaal en de inrichting zijn goed gekozen. Met name het geluid van honden en ‘baasjes’ bij gebruik van het terrein wordt in de buurt als overlast ervaren. Om de voorziening te optimaliseren lijkt herpositionering van de entree (poort met bankje) gewenst. 

 

nov. 2016

HONDENUITRENPLAATSEN IN ESTERSVELD EN DE STOOF

Onlangs heeft de gemeente op 2 plaatsen een uitrenplaats gemaakt. Dit zijn afgerasterde terreinen, waar de hondenbezitter zijn/haar hond vrij kan laten rennen.
Voor de Stoof is dit veldje in het park achter het Merlet-college en voor het Estersveld is dit in het park aan de Anna van Burenweg (hoek Sirtemalaan-Dr.Kanterslaan).
De toegang is voorzien van een “sluisje” en poort.
Er staat een bankje en er hangt een prullenbak, waar de zakjes met uitwerpselen in kunnen worden gedeponeerd.
De gemeente hoopt op deze manier tegemoet te komen aan de hondenbezitters, die hun dier af en toe wat meer vrijheid gunnen.
Het is dus geen uitlaatplaats.  Ook hier is de opruimplicht van toepassing.
Als dit goed bevalt, overweegt de gemeente op meerdere lokaties in Grave een dergelijke uitrenplaats aan te leggen.

 

Onderstaand rood gekaderd, de afgerasterde uitrenplaatsen. De groene velden zijn de uitrenvelden. Bij beide geldt een opruimplicht!